Vedtægter

§ 1

Klubbens navn er 'Arkæologiklubben Flækken'. Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune.

§ 2

Klubbens formål er på et alment kulturelt grundlag at samle en gruppe interesserede amatørarkæologer for i fællesskab at uddybe kendskabet til dansk arkæologi og særlig at foretage arkæologiske undersøgelser inden for kommunens område. Det søges bl. a. fremmet ved at afholde klubaftener og udflugter, samt ved at arbejde i mindre grupper om emner inden for dansk arkæologi. Gruppernes arbejdsområder aftales med bestyrelsen. Klubben er åben for interesserede personer, der støtter klubbens formål.

§ 3

Klubbens arkæologiske undersøgelser må kun udføres efter aftale med det til enhver tid ansvarlige museum. Tilladelser skal indhentes hos relevante myndigheder og lodsejere. Medlemmerne skal til enhver tid overholde Museumsloven/Naturbeskyttelsesloven. Medlemmerne er forpligtet til omgående at indberette nye fundsteder, dels ved kortlægning, dels ved beskrivelse af disse.

§ 4

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i juni måned. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Repræsentanter for arbejdsgrupperne aflægger beretning
  4. Kasseren aflægger regnskab. Herunder fastlægges kontingent
  5. Valg af formand (såfremt denne er på valg)
  6. Valg af øvrig bestyrelse, herunder 2 suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 15. maj forud for generalforsamlingen. Alle forslag til behandling skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 5

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. I lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år de resterende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer inkl. formanden. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv. Klubben tegnes af den til enhver tid siddende formand og kasserer.

§ 6

Klubbens regnskabsår er fra 1.april til 31. marts.

§ 7

Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af nye medlemmer. Hvis et medlem ikke betaler kontingent eller ikke viser interesse for klubbens arbejde, har bestyrelsen ret til at slette vedkommende af medlemslisten

§ 8

Klubbens opløsning kan vedtages på en ordinær generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget om klubbens opløsning. Opnås dette stemmeflertal ikke, kan bestyrelsen med samme varsel som for en ordinær generalforsamling indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvorefter klubbens opløsning kan vedtages med simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved klubbens opløsning skal bestyrelsen sørge for, at samtlige af klubbens overskydende midler, efter at alle nødvendige udgifter og eventuelle kreditorer er betalt, anvendes i overensstemmelse med klubbens almene kulturelle formål i form af støtte til amatørarkæologiske samt eventuelt historiske formål, herunder udgravninger og forskning inden for disse områder.


Vedtaget på generalforsamlingen den 10. juni 2016.