Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er 'Arkæologiklubben Flækken'. Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune.

§ 2

Klubbens formål er på et alment kulturelt grundlag at samle en gruppe interesserede amatørarkæologer for i fællesskab at uddybe kendskabet til dansk arkæologi og særlig at foretage arkæologiske undersøgelser inden for kommunens område samt at bidrage til oplysning om og bevarelse af kommunens kulturarv.Det søges bl. a. fremmet ved at afholde foredrag, klubaftener og udflugter, samt ved at arbejde i mindre grupper om emner inden for dansk arkæologi. Gruppernes arbejdsområder aftales med bestyrelsen. Klubben er åben for interesserede personer, der støtter klubbens formål.

§ 3

Klubbens arkæologiske undersøgelser må kun udføres efter aftale med det til enhver tid ansvarlige museum. Tilladelser skal indhentes hos relevante myndigheder og lodsejere. Medlemmerne skal til enhver tid overholde Museumsloven/Naturbeskyttelsesloven. Medlemmerne er forpligtet til omgående at indberette nye fundsteder, dels ved kortlægning, dels ved beskrivelse af disse.

§ 4

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i juni måned. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Repræsentanter for arbejdsgrupperne aflægger beretning
  4. Kasseren aflægger regnskab. Herunder fastlægges kontingent
  5. Valg af formand (såfremt denne er på valg)
  6. Valg af øvrig bestyrelse, herunder 2 suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 15. maj forud for generalforsamlingen. Alle forslag til behandling skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Et hvert medlem, der har betalt kontingent, har ret til at afgive sin stemme ved generalforsamlingen.

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer forlanger det, med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med samme varsel som til en ordinær generalforsamling. Der kan stilles supplerende forslag indtil 8 dage før afholdelsen.

§ 6

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. I lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år de resterende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer inkl. formanden. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv. Klubben tegnes af den til enhver tid siddende formand og kasserer.

§ 7

Klubbens regnskabsår er fra 1.april til 31. marts.

§ 8

Enhver, der kan tilslutte sig klubbens formål og betaler kontingent, betragtes som værende medlem af Arkæologiklubben Flækken.

§ 9

Klubbens opløsning kan vedtages på en ordinær generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget om klubbens opløsning. Opnås dette stemmeflertal ikke, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvorefter klubbens opløsning kan vedtages med simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved klubbens opløsning skal bestyrelsen sørge for, at samtlige af klubbens overskydende midler, efter at alle nødvendige udgifter og eventuelle kreditorer er betalt, anvendes i overensstemmelse med klubbens almene kulturelle formål i form af støtte til amatørarkæologiske samt eventuelt historiske formål, herunder udgravninger og forskning inden for disse områder.


Vedtaget på generalforsamlingen den 10. juni 2016.
Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling den 22. marts 2019.
Vedtaget på generalforsamlingen 14. juni 2019.